مهدي خليل پور

مربی دانشکده علوم انسانی

En

نام: مهدي خليل پور
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m _ k h a l i l p o u r @ i a u n o u r . a c . i r
تلفن: 09111279193
آدرس: نور-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور - کدپستی: 4643169879

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
ایران
1397